h

Betoog programmabegroting en meerjarenraming

6 november 2018

Betoog programmabegroting en meerjarenraming

Tijdens de raadsvergadering van 6 november heeft onze fractievoorzitter, Caro Buitink, een reactie gegeven op de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022.

Geachte voorzitter, leden van de raad,

Alhoewel de begroting laat zien dat er de komende jaren financiële ruimte ontstaat om te intensiveren, heeft de recente actualiteit ons geleerd dat we niet achterover kunnen leunen. Door het faillissement van het ziekenhuis realiseren we ons opnieuw dat we in een kwetsbare stad leven, waarin voorzieningen die zo vanzelfsprekend lijken, van het een op het andere moment onder druk kunnen komen te staan of zelfs dreigen te verdwijnen.

Nu er enige financiële ruimte is, zouden we ons daarmee voor moeten bereiden op een duurzame toekomst voor onze stad. Op het voortbestaan van het ziekenhuis hebben we als gemeente helaas weinig invloed. Maar op tal van andere terreinen hebben we dat wel. En zal het afhangen van de keuzes die deze raad de komende jaren maakt, hoe we de toekomst ingaan. We kunnen ons als SP over het algemeen goed vinden in de voorgelegde begroting. Maar een aantal potentiële kwetsbaarheden willen we er graag even uitlichten.

Zo weten we dat er de komende jaren belangrijke keuzes gemaakt moeten worden door het wegvallen van de ICL-gelden. Daartoe worden op dit moment, via Lelystad Next Level, de nodige plannen uitgewerkt. De SP hoopt dat de voorstellen die daaruit voortkomen, vooral positief effect hebben op en zichtbaar zullen zijn voor de inwoners van Lelystad en een daadwerkelijke bijdrage zullen leveren aan het oplossen van de meest prangende sociaaleconomische problemen in deze gemeente.

Een ander voorbeeld van zo’n kwetsbaar punt is de Jeugdhulp. Als we hier niets doen, loopt het tekort nog veel verder op. Tegelijkertijd vinden we het heel belangrijk, dat jonge mensen die hulp nodig hebben, deze hulp ook snel kunnen krijgen. We zijn blij te lezen dat het college hier aandacht voor heeft en zullen de inspanningen op dit dossier kritisch blijven volgen. Zoals ook het hele sociale domein onze voortdurende aandacht heeft.

De komende jaren zullen voor deze gemeenteraad ook in het teken staan van de invoering van de Omgevingswet. Een wet die, mits we dat met elkaar goed inrichten, ervoor kan zorgen dat er meer ruimte komt voor initiatieven vanuit de inwoners en organisaties van onze stad. Het is voor de SP belangrijk dat we niet alleen tijd en geld steken in de technische invoering van deze wet, maar dat we ook met zoveel mogelijk groepen in gesprek zullen gaan over de toekomst van Lelystad. Een verzameling van dit soort initiatieven is natuurlijk de Motiemarkt. Vanuit die markt zijn een aantal moties die wij een zeer warm hart toedragen, te weten de moties betreffende de Urban Village, het pad naar 4-Fusion en de aangepaste werkplek voor de het GOL, waarvan wij mede-indiener zijn en de Lely(sport)pas en de motie betrekken jongeren bij beleidsvorming die wij bij deze indienen. Daarnaast zijn wij ook mede-indiener van het amendement met betrekking tot het dynamisch parkeersysteem.

We hopen ook dat de woningbouw daadwerkelijk weer aan gaat trekken, en dat nu snel de herinrichting en doorontwikkeling van het stadshart, met name het Theaterkwartier, zichtbaar zullen worden. Om ervoor te zorgen dat die extra woningbouw ook eerlijk wordt verdeeld en niet alleen woningbouwverenigingen zich aan toewijzingsregels moeten houden, maar dat voor alle verhuurders dezelfde regels gelden, dienen wij het amendement inzake de huisvestingsverordening in. En laten we met elkaar niet vergeten dat er ook voor het basisonderwijs in Lelystad een zware huisvestingsopgave aan zit te komen.

Het vliegveld. Daar is de afgelopen tijd veel over gezegd. De komende jaren zullen we ook in Lelystad gaan merken dat het vliegveld er komt. We hopen als SP op nieuwe economische kansen voor Lelystad. Tegelijkertijd zien we dat de infrastructuur om het vliegveld bereikbaar te maken de nodige aanpassingen vergt, zodat er straks een optimale busverbinding ontstaat en het vliegveld ook gemakkelijk per fiets bereikt kan worden. Daarnaast zullen duizenden leerlingen straks dagelijks van en naar de Campus fietsen. Bij al deze aanpassingen zal voor ons het uitgangspunt van een logisch en veilig verkeerssysteem voorop blijven staan.

Over verkeer gesproken: we maken ons zorgen over de bus. Voor de SP blijft een goede dienstregeling door de wijken erg belangrijk, zodat MFA’s, winkelcentra, zorgcentra, scholen en andere voorzieningen in de wijk voor iedereen bereikbaar blijven. Daarnaast hopen we dat er in de nieuwe concessie veel aandacht is voor duurzaam en schoon busvervoer.

De energietransitie biedt Lelystad nieuwe kansen om werk te maken van een duurzame stad. De te ontwikkelen warmtevisie gaat de basis vormen voor veel keuzes hierin. Keuzes met grote gevolgen voor de stad en haar inwoners. Het is aan ons om te zorgen dat zij allemaal mee kunnen doen in deze transitie en hiervan meeprofiteren. Een transitie is namelijk een kans tot verbetering. Slimme duurzame investeringen en stadsvernieuwing kunnen hierbij leiden tot een schonere en mooier stad waarin op termijn de (woon)lasten voor inwoners lager uitpakken. Wat ons betreft maken we hier snel werk van!

Dank u wel.

U bent hier