h

Informatiemarkt Ouderorganisaties

19 februari 2018

Informatiemarkt Ouderorganisaties

Foto: SP

Op donderdag 15 februari namen we vanuit de SP afdeling Lelystad deel aan de verkiezingsmarkt die het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad (OSOL) had georganiseerd.
We hadden een tafeltje met SP-spullen en uiteraard ook het nieuwe verkiezingsprogramma. De hele stapel programma’s is meegenomen door de bezoekers.
Ons gemeenteraadslid Rutger van Weeren, voerde het woord aan de tafel met kandidaten vanuit de verschillende partijen die deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Lelystad.

De bijeenkomst startte met een inleiding van mevrouw Marieke van der Waal. Zij is directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing en ILC Zorg voor Later. Haar inleiding was gericht op de situatie van de ouderen in Lelystad.
In Lelystad wonen nu ongeveer 15.000 inwoners van boven de 60 jaar. Dat is ruim 20% van de Lelystadse bevolking. Mevrouw Van der Waal zette een aantal cijfers op een rijtje, bijvoorbeeld van het aantal thuiswonende ouderen en over het geestelijk welbevinden.

Daarna kregen de panelleden van de politieke partijen de gelegenheid om hun standpunten te verwoorden en informatie te verstrekken. Rutger legde uit dat de SP voorstander is van het afschaffen van de eigen bijdrage op de WMO. Ook wees de SP erop dat het belangrijk is om zoveel mogelijk voorzieningen voor ouderen in hun buurt te organiseren. De MFA's (multifunctionele accomodaties) en bestaande wijkwinkelcentra zouden daarvoor goede plekken kunnen zijn. 'Voorzieningen' kun je in dat kader breed zien, van ontmoetingsmogelijkheden tot spreekuren van de sociale wijkteams en van een klein gezondheidscentrum tot bijvoorbeeld de mogelijkheid om de leveranciers van hulpmiddelen in de wijk te kunnen ontmoeten om daar verdere afspraken te kunnen maken.

Veel partijen waren het erover eens dat ook woningbouw voor ouderen in Lelystad prioriteit verdient de komende periode. De SP benadrukte dat dé oudere niet bestaat, waarmee wordt bedoeld dat de diverse groep ouderen ook diverse woonwensen kan hebben. De een woont nog prima in zijn eigen huis, de volgende wil graag kleiner wonen maar wel zelfstandig en er is ook een groep die liever samen met anderen woont of vanwege persoonlijke omstandigheden is aangewezen op een verpleeghuis. De SP vindt het belangrijk dat voor al deze groepen ouderen goede woonmogelijkheden gecreëerd worden. En wees erop dat dit bij voorkeur op zo'n manier gebeurd, dat de buurten en woonwijken in Lelystad divers van samenstelling blijven. De eerste stap hiertoe is gezet: tijdens een van de laatste raadsvergaderingen dienden de VVD, SP en PvdA een voorstel in om tot een woonverordening in Lelystad te komen, waarin onder andere dit soort afspraken gemaakt kunnen worden. De SP Lelystad zal er de komende periode scherp op blijven letten dat Lelystad een stad ís en blijft voor iedereen!

U bent hier